Deltagarvillkor

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA med huvudkontor i Oldenburg, Tyskland, nedan kallad CEWE, anordnar fototävlingen ”CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful”. Tävlingens tema syftar till att fotografiskt ställa världens skönhet i fokus. Ett slutligt urval av de vinnande motiven görs av en jury. CEWE delar ut 1000 högkvalitativa priser. Vinnarbilderna presenteras på webbplatsen ”Vinnare” och alla vinnare meddelas via e-post och/eller per brev; se anmärkning om detta under punkt 12.
 2. Inom ramen för huvudtävlingen anordnas också mindre tematiska deltävlingar med kortare löptider. Dessa korta tävlingar anordnas i olika länder (regionalt) och eventuellt tilsammans med samarbetspartners. Villkoren som gäller för deltagande i huvudtävlingen gäller även för alla deltävlingar. Avvikande regler finns på respektive sidor på tävlingsplattformen.
 3. Rätt till deltagande har alla fysiska personer som har uppnått minst 18 års ålder. Ett deltagande är ej begränsat till arrangörens kunder och är ej beroende av köp av vara eller tjänst. Om en deltagarares rättshandlingsförmåga är begränsad, så är tillstånd från dess juridiska representant nödvändigt. Uteslutna från deltagande är alla personer som är delaktiga i tävlingens utformning och utförande samt medarbetare hos CEWE och deras anhöriga. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att efter eget tycke utesluta personer från deltagande när berättigade skäl föreligger, exempelvis:
  1. vid brott mot dessa deltagarvillkor,
  2. vid otillbörlig handling,
  3. vid manipulationer som syftar till ökad vinstchans eller liknande fördelar, samt
  4. vid falska eller vilseledande uppgifter i samband med registrering eller insändning av bilder.
 4. Upp till 100 egenhändigt tagna digitala foton i de tio kategorierna ”Landskap”, ” Människor”, ”Natur”, ”Sport”, ”Arkitektur och infrastruktur”, ”Mat”, ”Resor och kultur”, ”Djur”, ”Hobby och fritid” och ”Humor” kan laddas upp fram till den 2 Juni 2019. För dessa kort har deltagarna obegränsade användningsrättigheter och upphovsrätt när motiven inte strider mot de rättsliga bestämmelserna i ursprungslandet, EU-lagstiftningen eller de personliga rättigheterna för avbildade personer. Ett deltagande sker uteslutande online via tävlingens webbplats. Tävlingsbidrag insända via vanlig post eller på annat vis kommer inte att beaktas.
 5. Varje deltagare kan hantera sina uppladdade bilder samt uppgifter och beskrivningar av bilderna via det personliga användarkontot. Bilderna måste ha en storlek på minst 1920 x 1080 pixlar och en maximal filstorlek på 22 megabyte (MB) för uppladdning. Endast JPEG-filformatet är tillåtet. Dessutom måste det finnas en originalfil i ursprunglig storlek av varje uppladdad bild som arrangören eventuellt kan begära av deltagaren för publicering i utställningar eller i tryck som en del av marknadsföringsaktiviteterna beskrivna nedan.
 6. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort eventuella bildbidrag som avviker stort från de tematiska kraven. En avisering om radering av bilderna sker inte. Dessutom förbehåller arrangören sig rätten att när som helst och utan föregående avisering ändra eller komplettera innehåll som ställts till förfogande, även om detta påverkar villkoren för deltagande i tävlingen.
 7. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren CEWE och dess närstående företag en oåterkallelig, icke-exklusiv, obegränsad rätt att använda de/n uppladdade bilden/bilderna i sitt PR-material. Detta inkluderar möjligheten att publicera, duplicera, reproducera och distribuera i syfte att marknadsföra och presentera CEWE. Detta görs uteslutande i samband med tävlingen – samt efterföljande kommunikation som deltagaren medverkat i. Denna tillåtelse inkluderar användning av de inlämnade bilderna för:
  1. presentation i utställningar,
  2. auktion av de utställda verken i syfte att främja ett gott ändamål,
  3. publicering på internet och sociala medier (inklusive eventuell anpassning till formatet för specifika kanaler, till exempel Instagram eller Snapchat),
  4. upptagning i andra publikationer, inklusive publiceringar gjorda av tredje part i pressmeddelanden, samt
  5. presentation av CEWE:s tjänster.
  Eventuell därutöver kommersiell användning kräver separat godkännande från deltagaren.
 8. Genom sitt deltagande bekräftar deltagaren att hen är upphovsperson till de uppladdade bilderna och att hen besitter den fulla rätten att använda bilderna. Deltagaren bekräftar vidare att de bilder hen laddar upp är fria från tredje parts rättigheter, i synnerhet att alla identifierbara personer som avbildas är införstådda med ovannämnda användningsområden och att tredje parts rättigheter inte kränks. Deltagaren befriar på förhand CEWE från eventuella krav från tredje part.
 9. I samband med att arrangören publicerar insända bilder kommer alltid deltagarens fullständiga namn anges som upphovsperson.
 10. Deltagaren garanterar att innehållet i de överförda bildfilerna inte bryter mot några tillämpliga (tyska) förbud och i synnerhet inte bryter mot reglerna för spridning av barnpornografi (§§ 184 ff., StGB [den tyska strafflagen]). Bidrag som innehåller lagöverträdelser, förhärligande av våld, pornografi, rasism eller andra anstötliga gärningar eller som syftar till att manipulera tävlingen kommer att tas bort av arrangören. En avisering om radering av bilderna sker inte.
 11. Publicering av bilder inom ramen för villkoren för offentliggörande sker utan ersättning. Priserna och/eller de tillgodokvitton som arrangören utlovar på sidan ”Priser” betalas inte ut kontant och kan ej bytas ut. Ett överlåtande av priserna till tredje part är inte heller möjligt.
 12. Anmärkning till punkt 1: Om en vinnare inte svarar inom 14 dagar efter meddelande om vinst, förfaller anspråk på ett pris och tävlingens arrangör kan utse en annan vinnare. Detta gäller även månadsvinnare.
 13. Deltagaren har möjlighet att när som helst ta bort bilder från tävlingen genom att radera aktuellt foto via det personliga användarkontot. Uteslutna är bilder som visas på sidan ”Vinnare” efter juryns utvärdering.
 14. Genom att ladda upp bilderna accepterar deltagaren villkoren för deltagande. Det är uteslutande Förbundsrepubliken Tysklands lag som gäller för tävlingen och dessa villkor. Ingen rätt till överklagande föreligger.
 15. Salvatorisk klausul: Om en bestämmelse i dessa villkor är eller blir helt eller delvis ogiltig, påverkas inte giltigheten i dessa villkor för deltagande i övrigt. I stället för den ogiltiga bestämmelsen gäller den lagligen tillåtna regel, som står den innebörd och det syfte närmast, som kommer till uttryck i den ogiltiga bestämmelsen. Detsamma gäller om det finns en lucka i dessa villkor för deltagande.
 16. Ansvarsbegränsning för användningen av CEWE Photo Contest App på iOS: Det bör noteras att Apple Inc. inte deltar i genomförandet eller sponsringen av denna tävling. Tävlingens priser omfattar inte några produkter från Apple Inc. Dessutom är Apple Inc. på inget sätt ansvarig för denna app eller dess användning.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description