Deelnamevoorwaarden

 1. CEWE Stiftung & Co KGaA, gevestigd in Oldenburg, Duitsland – in het vervolg "CEWE" – organiseert de fotowedstrijd "CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful". Deze wedstrijd draait om het tonen van de schoonheid van de wereld zoals deze in het centrum van de fotografische belangstelling staat. Een jury selecteert uiteindelijk de winnaars. CEWE kent 1.000 prijzen van hoge kwaliteit toe. De winnende foto's worden gepresenteerd op de website "Winnaars" en alle prijswinnaars worden schriftelijk op de hoogte gesteld via e-mail en/of briefpost; zie ook de opmerking onder punt 12.
 2. Binnen de hoofdwedstrijd vinden speciale thematische prijswedstrijden plaats met kortere looptijden. Deze korte wedstrijden worden georganiseerd in verschillende landen (regionaal) en mogelijkerwijs ook met samenwerkingspartners. De voorwaarden voor deelname aan de hoofdwedstrijd zijn ook van toepassing op alle speciale wedstrijden. Afwijkende bepalingen zijn te vinden op de betreffende pagina's van het wedstrijdplatform.
 3. In aanmerking komen natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator en is niet afhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. Voor deelnemers van beperkte rechtsbevoegdheid is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist. Alle personen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en de uitvoering van de wedstrijd, alsook CEWE-werknemers en hun familieleden, komen niet in aanmerking voor deelname. Daarnaast behoudt de organisator zich het recht voor om personen naar eigen goeddunken uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd, indien er gegronde redenen zijn. Deze omvatten bijvoorbeeld:
  1. gevallen van overtreding van deze deelnamevoorwaarden;
  2. gevallen van oneerlijk gedrag;
  3. gevallen van manipulatie die gericht zijn op het verhogen van de kans op winst of die gericht zijn op het verschaffen van vergelijkbare voordelen; alsook
  4. gevallen waarin onjuiste of misleidende informatie verstrekt wordt in verband met de wedstrijdregistratie of bij het indienen van foto's.
 4. Deelnemers mogen tot 100 zelfgemaakte digitale foto's uploaden in de tien categorieën "Landschappen", "Mensen", "Natuur", "Sport", "Architectuur en infrastructuur", "Eten", "Reizen en cultuur", "Dieren", "Hobby en Vrije tijd" en "Humor". De deelnemers moeten over de onbeperkte auteurs- en gebruiksrechten beschikken en de motieven mogen niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen van het land van herkomst, de wettelijke bepalingen van de Europese Unie of de persoonlijke rechten van de afgebeelde personen. De uiterste uploaddatum is 2 juni 2019. Deelname is alleen online mogelijk via de wedstrijdwebsites. Inzendingen per brief of inzendingen die via een andere wijze worden ingediend komen niet in aanmerking.
 5. Elke deelnemer kan zijn/haar geüploade foto's en details en beschrijvingen van de foto's beheren via zijn/haar persoonlijke gebruikersaccount. Beelden die geüpload worden dienen minimaal 1.920 x 1.080 pixels groot te zijn met een maximale bestandsgrootte van 22 megabyte (MB). Alleen beelden in het JPEG-bestandsformaat zijn toegestaan. Daarnaast dient de deelnemer een originele versie op ware grootte tot zijn/haar beschikking hebben van elke geüploade afbeelding. De organisator dient deze te kunnen opvragen bij de deelnemer voor tentoonstellingen of ter presentatie in gedrukte media, in het kader van de hieronder beschreven marketingactiviteiten.
 6. De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor om beeldbijdragen die sterk afwijken van de thematische richtlijnen te verwijderen. Er zal geen melding worden gemaakt van het verwijderen van de beelden. Daarnaast behoudt de organisator zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen door te voeren aan de inhoud die door de organisator verstrekt is, zelfs indien deze van invloed zijn op de deelnamevoorwaarden die aan deze wedstrijd verbonden zijn.
 7. Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer CEWE en de bij CEWE aangesloten bedrijven een onherroepelijk, eenvoudig en onbeperkt gebruiksrecht om de geüploade foto('s) te gebruiken voor PR-activiteiten. Dit behelst de rechten tot publicatie, reproductie, weergave en verspreiding ten behoeve van zelfpromotie en -presentatie van CEWE. Dit gebeurt uitsluitend in verband met de wedstrijd – met inbegrip van de volgende communicatie waaraan de deelnemer deelgenomen heeft. Deze toestemming omvat het gebruik van de ingezonden foto's voor:
  1. presentaties in voorstellingen;
  2. het veilen van de tentoongestelde stukken voor het goede doel;
  3. de publicatie op het internet en via sociale netwerken (inclusief beeldformaataanpassing aan specifieke kanalen zoals Instagram of Snapchat, indien nodig);
  4. het opnemen van de foto's in andere publicaties, waaronder publicaties van derden in persberichten; alsmede
  5. de presentatie van de diensten van CEWE.
  De afzonderlijke toestemming van de deelnemer is vereist voor elk commercieel gebruik dat niet onder de bovenstaande doeleinden valt.
 8. Met zijn/haar deelname bevestigt de deelnemer dat hij/zij de auteur is van de geüploade foto's en dus onbeperkte gebruiksrechten aan de foto's heeft. De deelnemer bevestigt daarnaast dat geen rechten van derden van toepassingen zijn op de door hem/haar geüploade foto's; dit betekent in het bijzonder dat alle afgebeelde herkenbare personen instemmen met het genoemde gebruik en dat de eigendomsrechten van derden door dit gebruik niet worden geschonden. De deelnemer vrijwaart CEWE van alle aansprakelijkheden van derden.
 9. Indien de ingezonden foto's door de organisator gepubliceerd worden, geschiedt dit altijd onder vermelding van de volledige naam van de deelnemer als auteur.
 10. De deelnemer garandeert dat de inhoud van de verzonden beeldbestanden niet in strijd is met de geldende (Duitse) Verbotsnormen [verbodsnormen], in het bijzonder de voorschriften tegen de verspreiding van kinderpornografie (§§ 184 e.v. StGB [Duitse Wetboek van Strafrecht]). Inzendingen die in strijd zijn met de wet, die geweld, pornografie, racisme of andere misdrijven verheerlijken of die gericht zijn op het manipuleren van de wedstrijd worden door de organisator verwijderd. Er zal geen melding worden gemaakt van het verwijderen van de beelden.
 11. Foto's kunnen gratis gepubliceerd worden onder de publicatievoorwaarden. De gebruiksobjecten en/of vouchers die door de organisator op de pagina "Prijzen" aangeboden worden, worden niet contant uitbetaald en inwisseling is uitgesloten. Het is ook niet mogelijk om de prijzen over te dragen aan derden.
 12. Opmerking bij punt 1: indien een winnaar zich niet binnen 14 dagen na kennisgeving meldt, vervalt de aanspraak op een prijs en kan de organisator van de wedstrijd als alternatief een andere winnaar kiezen. Dit geldt ook voor de maandwinnaars.
 13. De deelnemer kan de foto's te allen tijde verwijderen voor deelname aan de wedstrijd door de betreffende foto te verwijderen via het persoonlijke gebruikersaccount. Hiervan uitgesloten zijn foto's die na de beoordeling op de pagina "Winnaars" worden getoond.
 14. Met het uploaden van de foto's verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnamevoorwaarden. De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn uitsluitend van toepassing op deze wedstrijd en deze deelnamevoorwaarden. Bezwaar via juridische weg is uitgesloten.
 15. Deelbaarheidsbeding: indien enige bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een wettelijk toegestane bepaling die de economische intentie en het doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in deze deelnamevoorwaarden.
 16. Disclaimer voor het gebruik van de CEWE Photo Contest App met het iOS-besturingssysteem: er wordt op gewezen dat Apple Inc. geen partner is in het doorvoeren van deze competitie, en dat Apple Inc. deze niet sponsort. De aan deze competitie verbonden prijzen bevatten geen producten van Apple Inc. Bovendien is Apple Inc. op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze app of het gebruik ervan.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description