Podmínky soutěže

 1. Společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA se sídlem ve městěOldenburg v Německu, dále pouze CEWE, pořádá fotografickou soutěž „CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful“. Tématem soutěže je ukázat krásu světa v centru fotografického zájmu. Konečný výběr vítězných námětů provede porota. Společnost CEWE rozdá 1000 hodnotných cen. Vítězné fotografie budou prezentovány na webové stránce „Vítězové“ a všichni výherci budou informování e-mailem a/nebo poštou; viz poznámka vbodě 12.
 2. Vrámci hlavní soutěže se budou konat i speciální tematické soutěže krátkodobějšího rázu. Tyto soutěže budou pořádány vrůzných zemích (regionálně) a případně skooperačními partnery. Podmínky účasti v hlavní soutěži platí jako nadřazené i pro všechny speciální soutěže. Odlišná ustanovení naleznete na příslušných stránkách platformy soutěže.
 3. Kúčasti jsou oprávněny fyzické osoby po dosažení 18. roku života. Účast v soutěži není omezena na zákazníky pořadatele a není podmíněna koupí zboží či služby. Vpřípadě, kdy je právní způsobilost účastníka soutěže omezena, je vyžadován souhlas jeho zákonného zástupce. Kúčasti nejsou oprávněny osoby, které se podílely na vzniku a realizaci této soutěže, stejně jako zaměstnanci společnosti CEWE a jejich rodinní příslušníci. Mimo to si pořadatel vyhrazuje právo po uvážení ze soutěže vyřadit osoby, pokud ktomu existují oprávněné důvody, například
  1. při porušení těchto podmínek účasti,
  2. při neférovém jednání,
  3. při manipulacích, které mají za cíl zvýšit šance na výhru nebo dosáhnout jiných srovnatelných výhod, a také
  4. při uvedení chybných či klamných údajů přiregistraci nebo vsouvislosti s dodáváním fotografií.
 4. Každý účastník soutěže může nahrát až 100 digitálních fotografií, které pořídil sám, knimž má neomezená autorská a uživatelská práva, a jejichž náměty neodporují právním předpisům země původu či Evropské unie anebo osobnostním právům vyobrazených osob. Fotografie lze nahrávat do 2. června 2019, a to v deseti kategoriích: „Krajiny“, „Lidé“, „Příroda“, „Sport“, „Architektura a infrastruktura“, „Jídlo“, „Cestování a kultura“, „Zvířata“, „Hobby a volný čas“ a „Humor“. Soutěže je možno se zúčastnit pouze online prostřednictvím webových stránek soutěže. Fotografie zaslané poštou či jiným způsobem nebudou zařazeny do soutěže.
 5. Každý účastník soutěže může své nahrané fotografie, údaje a popisky fotografií spravovat prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu. Aby bylo možné fotografie nahrát, musí jejich velikost být minimálně 1.920 x 1.080 pixelů při maximální velikosti souboru 22 megabytů (MB). Povolený je výhradně jen formát JPEG. Kromě toho musí být kdispozici i jedna verze každé nahrané fotografie vpůvodní velikosti, kterou si může pořadatel případně vyžádat od účastníka pro zveřejnění na výstavách či vtištěných médiích vrámci níže uvedených marketingových aktivit.
 6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo smazat fotografické příspěvky, které se výrazně odchylují od zadaných témat. Vtomto případě však autor nebude o smazání fotografií informován. Kromě toho si pořadatel vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění provádět změny nebo doplňovat obsah, který poskytl, a to i v případě, že mají vliv na podmínky účasti v soutěži.
 7. Účastí vsoutěži uděluje účastník soutěže společnosti CEWE a společnostem sní spojenými neodvolatelné, prosté a časově neomezené uživatelské právo pro využívání nahraných fotografií pro jejich práci voblasti PR. Toto zahrnuje možnost zveřejnění, rozmnožování, vyobrazení a distribuce za účelem vlastní reklamy a propagace společnosti CEWE. Ktomuto dochází výhradně v souvislosti se soutěží - včetně následné komunikace, na níž se účastník soutěže podílel. Toto povolení zahrnuje použití zaslaných fotografií pro
  1. prezentaci na výstavách,
  2. aukci exponátů na dobré účely,
  3. zveřejnění na internetu a sociálních sítích (případně včetně přizpůsobení na formát specifických kanálů jako například Instagram či Snapchat),
  4. zařazení do jiných publikací, nebo také zveřejnění třetími stranami vtiskových zprávách, a také
  5. pro prezentaci služeb společnosti CEWE.
  Všechna jiná komerční využití vyžadují souhlas účastníka.
 8. Svou účastí potvrzuje účastník soutěže, že je autorem nahraných fotografií a disponuje tedy vneomezeném rozsahu uživatelskými právy k fotografiím. Účastník soutěže dále potvrzuje, že na fotografie, které nahrál, se nevztahují práva třetích stran; především, že všechny identifikovatelné zobrazené postavy souhlasí suvedeným použitím, a že se tímto použitím neporušují ochranná práva třetích osob. Účastník soutěže již nyní zbavuje společnost CEWE případných nároků třetích stran.
 9. Vsouvislosti se zveřejněním zaslaných fotografií bude ze strany pořadatele vždy uvedeno plné jméno účastníka soutěže jako autora.
 10. Účastník soutěže se zaručuje, že obsah nahraných obrazových souborů není vrozporu splatnými zákazovými normami, zejména spředpisy o šíření dětské pornografie. Příspěvky, jejichž předmětem je porušování zákona, propagace násilí, pornografie, rasismus, či jiný nevhodný obsah, anebo které mají za cílmanipulaci soutěže, budou pořadatelem odstraněny. Autor nebude o smazání fotografií vyrozuměn.
 11. Kzveřejnění fotografií dojde vrámci podmínek zveřejnění bez nároku na honorář. Věcné ceny a/nebo poukazy, které pořadatel vypsal na stránce „Ceny“, nelze vyplatit vhotovosti a je vyloučena jejich výměna. Převedení cen třetím stranám taktéž není možné.
 12. Poznámka kbodu 1: Pokud se výherce neohlásí do 14 dní od oznámení výhry, propadá jeho nárok na cenu a pořadatel soutěže může určit náhradního výherce. Toto pravidlo se týká i výherců vdaném měsíci.
 13. Účastník soutěže může kdykoliv stáhnout své fotografie ze soutěže tak, že dotyčné fotografie smaže ve svém osobním uživatelském účtu. Výjimkou jsou však fotky, které byly po posouzení porotou vystaveny na stránce „Výherci“.
 14. Nahráním fotografií souhlasí účastník soutěže spodmínkami účasti. Tato soutěž a tyto podmínky účasti podléhají právu Spolkové republiky Německo. Právní postup je vyloučen.
 15. Salvátorská klauzule: Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek zcela nebo zčásti neúčinné, nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek. Namísto neúčinného ustanovení se použije zákonné ustanovení, které nejvíce přibližuje smysl a účel vyjádřené v neúčinném ustanovení. Totéž platí v případě existence právní mezery v těchto podmínkách účasti.
 16. Zřeknutí se odpovědnosti za používání aplikace CEWE Photo Contest App pro iOS: Vezměte prosím na vědomí, že společnost Apple Inc. se nepodílí na průběhu či sponzoringu této soutěže. Ceny vrámci této soutěže nezahrnují žádné výrobky společnosti Apple Inc. Zároveň není společnost Apple Inc. žádným způsobem zodpovědná za tuto aplikaci či její použití.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description